ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Alulírott ezennel hozzájárulok ahhoz, hogy a(z) DOTTA STUDIO Kft. (székhely: 2230 Gyömrő, Határ utca 38., adószám: 32130728-1-13 cégjegyzékszám: 13-09-223741), mint Adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) az önkéntesen megadott adataimat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben írtaknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje, továbbá direktmarketing típusú megkeresések céljából részemre hírlevelet küldjön.  

 • Alkalmazott jogszabályok:

Az adatkezelés az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak, így különösen az alábbiaknak megfelelően történik:

  • Magyarország Alaptörvénye (továbbiakban: Alaptörvény) és
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban Info tv.).

 • Értelmező rendelkezések:

A jelen nyilatkozat alkalmazása során használt fogalmak alatt a vonatkozó jogszabályok meghatározásai és a szolgáltató adatkezelési szabályzatában meghatározott fogalmakat kell érteni. A szolgáltató adatkezelési szabályzata a ezen linken érhető el.

Adatkezelő elérhetőségei:  

Címe: 2230 Gyömrő, Határ utca 38.

Telefon és fax: +36 20 379 5122

E-mail címe: store@raving.hu

Weboldala: ravingstore.hu

 • Az adatkezelés jogalapja:

Személyes adat az Info tv. 5. § (1) bekezdése szerint akkor kezelhető, ha

 1. a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 2. b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.  

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az érintetteket tájékoztatjuk arról, hogy az e-mail címének megadása esetén egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az e-mail címet megadta.

Minden személyes adat kezelését az Adatkezelő az Ön önkéntes hozzájárulása mellett, célhoz kötötten végzi. Ide tartozik különösen a telefonszám és e-mail cím.

Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha Ön ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők és adatfeldolgozók személye

Az Adatkezelő jogosult egyes, a szolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében belföldi és külföldi adatfeldolgozót megbízni, továbbá részükre a felhasználó által megadott személyes adatokat továbbítani (Európai Unió területén belül és kívül egyaránt), és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében a részére átadott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.  

Belföldi adatfeldolgozó:

Neve:

Weboldal:

Adatfeldolgozás módja:

Külföldi adatfeldolgozó:

Neve

Címe:

Weboldal:

Adatfeldolgozás módja:

Neve: Google Ireland Limited

Címe: Google Ireland, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

Weboldal: www.google.hu

Adatfeldolgozás módja: meghatározott személyes adatok alapján az adatkezelő által meghatározott tartalmú célzott elektronikus megkeresések, hirdetések formájában (remarketing).   

Neve: Facebook Ireland Ltd

Címe: 4 Grand Canal Square , Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Írország

Weboldal: www.facebook.com

Adatfeldolgozás módja: meghatározott személyes adatok alapján az adatkezelő által meghatározott tartalmú célzott elektronikus megkeresések, hirdetések formájában (remarketing).   

 • Adatbiztonság:

A szolgáltató, mint adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

 • Az adatkezelés célja, köre:

Ön az Adatkezelővel kötött szerződésével hozzájárulhat ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:

 • Az Ön által Hussini Hedil Henrietta EV.-val megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelések, rendelés és teljesítés alapján számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a megrendelők egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés nyilvántartása és dokumentáció készítése, a vásárlást követően, a jogszabály alapján számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás

 • Hírleveleinken keresztül történő tájékoztatásra

 • Egyéb direktmarketing célú megkeresések (pl. Facebook képes és szöveges hirdetések).  

Ön az Adatkezelővel való szerződéssel hozzájárulhat a személyes adatai alábbi módon történő kezeléséhez:

 • Elektronikus úton tájékoztató anyag küldése az Adatkezelővel szolgáltatásairól, heti/havi akciókról, promóciókról, nyereményjátékokról
 • Az Ön név, szállítási cím, és amennyiben megadásra került, a telefon, mobiltelefon és e-mail adatainak felhasználása a szerződéssel kapcsolatos ügyintézéshez, megkeresésekhez, ügyfélszolgálati egyeztetés és annak időpontjának a  megbeszéléséhez és az ezekhez szükséges kapcsolattartáshoz,

Az Ön által megadott adatokat a szolgáltató kizárólag számítástechnikai eszközzel kezeli.  

 • Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelővel az Ön által megadott adatokat mindaddig kezeli, ameddig Ön nem vonja vissza az adatkezeléshez adott hozzájárulását.

Jelen adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat 2.4. pontjában meghatározott célok tekintetében az Adatkezelővel az Ön által megadott személyes adatokat

 • Direktmarketing célú megkeresések esetén a megadott hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb két évig,

 • a ravingstore.hu weboldalon történt regisztráció során létrejött felhasználói fiók, továbbá az ezen keresztül megadott személyes adatok körét a szerződés teljesítését követően, a felhasználói fiókból történt utolsó rendelés leadásától számított két évig. A meghatározott két éves időtartam esetlegesen újabb rendelés leadásával újrakezdődik.  

 • Teljesített szolgáltatások esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésében meghatározott törvényes adatkezelési idő, amely a számla kiállításától számított nyolc év.  

Az érintett jogosult a személyes adat kezeléséhez történő hozzájárulását visszavonni csak egyes adatkezelési célok tekintetében.

 • Ügyfél jogai és azok érvényesítési lehetőségei
 • Ön az Info tv. 14. §-a alapján kérelmezheti a szolgáltatótól:

 1. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 2. b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

 • Amennyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:
 • Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését. Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban, ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg, 15 napon belül írásban, közérthető formában adjuk meg a tájékoztatást.
 • Az Ön személyes adatát töröljük,

ha kezelése jogellenes,

ha Ön azt kéri,

ha az adatkezelés célja megszűnt,

ha az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki – vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve ha azt a bíróság vagy azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.  

A helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk.

Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 • Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
 1. a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi
 • A szolgáltató – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb, ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg, 15 napon belül megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.  Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – a szolgáltató megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban esetleg továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében
 • Amennyiben Ön a szolgáltató által meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen – annak írásbeli közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
 • Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön adatát nem törölheti a szolgáltató, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Ilyen a számviteli törvényben meghatározott, számla teljesítésével összefüggő adatkezelés, melyet Hussini Hedil Henrietta EV. a számla kiállítását követően 8 évig köteles megőrizni.
 •  Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő, vagyis Társaságunk ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre Társaságunk székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye szerinti bíróság előtt is megindítható.